Algemene
Voorwaarden

 1. Pillar notarissen B.V. (“Pillar”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85856479.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van elke (kandidaat-)notaris of andere persoon die bij Pillar werkzaam is of is geweest, alsmede ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de vennootschappen die aandeelhouder zijn van Pillar. Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar Pillar zijn deze personen ook daarmee bedoeld voor zover de context dit toelaat.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Pillar te zijn gegeven, en niet aan een aan Pillar verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Pillar verbonden persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Pillar is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 5. Als om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekering(en) aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Pillar beperkt tot tweemaal het door Pillar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 50.000,00.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Pillar als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.
 7. Bij het inschakelen van derden zal Pillar steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pillar is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Pillar gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Pillar tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Pillar.
 9. Pillar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de kwaliteitsrekening(en) een tekort vertonen omdat de bankinstelling waar die rekening(en) word(t)(en) aangehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 10. De opdrachtgever is aan Pillar het overeengekomen honorarium verschuldigd. Als geen honorarium is overeengekomen, is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd op basis van naar de door Pillar gehanteerde uurtarieven.
 11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Pillar gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 12. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5,00.
 13. Door Pillar gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfkosten en verschotten, met inbegrip van rente) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 14. Het rentepercentage op de door Pillar aangehouden kwaliteitsrekening kan zowel positief als negatief zijn. Pillar is gerechtigd de negatieve rente die de bank over het saldo op de kwaliteitsrekening(en) in rekening brengt, door te belasten aan de opdrachtgever, zulks naar evenredigheid en de bewaarperiode. Pillar zal de positieve rente die de bank over het saldo op de kwaliteitsrekening(en) vergoedt aan de rechthebbende ten goede laten komen, zulks naar evenredigheid en de bewaarperiode alsmede met inachtneming van het daartoe bepaalde in de Regeling op het notarisambt (of een daarvoor in de plaats tredende regeling).
 15. Pillar kan in het kader van de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Pillar betaalt gelden op grond van de vigerende notariële beroeps- en gedragsregels gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, tenzij uit deze regels anders voortvloeit.
 16. Op de dienstverlening van Pillar is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) van toepassing. Pillar zal alle op grond van deze wet en daaraan ontleend beleid noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en (rechts)handelingen verrichten. De kosten die met de naleving van de Wwft zijn gemoeid worden doorbelast. De opdrachtgever vrijwaart Pillar tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing van de betreffende bepalingen door Pillar.
 17. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pillar wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pillar voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie Notariaat worden voorgelegd.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 19. Op de dienstverlening van Pillar is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie hierover www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 20. Pillar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag, 26 oktober 2023 onder nummer 33/2023

Onze
Locatie

Pr. Beatrixlaan 5
(7de verdieping)
2595 AK Den Haag

+31 70 200 8500
info@pillar-notarissen.nl